วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะ/ ส่วนงานสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสหลักสูตรnon degree    842-N01
จำนวนหน่วยกิต9((4)-15-8)
ชื่อหลักสูตร  non degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management)
ชื่อประกาศนียบัตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management)

คำอธิบายหลักสูตร non degree ประกอบด้วย

 1. เนื้อหาชุดวิชา
  แนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาลในด้านต่างๆ การกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาล ขั้นตอนและการดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ทักษะการให้บริการและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพตามหลักฮาลาล
 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ของชุดวิชานี้ ผู้เรียนสามารถ
  1. อธิบายแนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้
  2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการฮาลาลในด้านต่างๆได้
  3. กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาลได้
  4. ดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้สถานประกอบการได้
  5. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพตามหลักฮาลาล

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
ภาคปฏิบัติ เรียนที่สำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย (รุ่นพิเศษ)

นักศึกษาไทยในต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษา/คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากกลุ่มประเทศเป้าหมาย ภายในเดือน มิถุนายน 2567     

กลุ่มประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ตุรกี ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน คูเวต โอมาน อิหร่าน มาเลเซีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย โมร็อกโก อียิปต์ ซูดาน แอฟริกาใต้ เยเมน เลบานอน บรูไน  

การวัดและประเมินผล

ระดับคะแนน (A, B+, B…, E)

 อัตราค่าเล่าเรียนของชุดวิชา (บาท/คน)  

การเปิดรับผู้เรียน

 • จำนวนรุ่นที่เปิดต่อปี      จำนวน 2 รุ่น
 • จำนวน 40 คนต่อรุ่น

การจัดการเรียนการสอน

แยกกลุ่มเรียนเฉพาะ

หน่วยงานความร่วมมือ

 • สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 • สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
 • คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สภาอุตสาหกรรม
  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) และมีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOA) กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ (กอจ.สมุทรปราการ) ในการผลิตหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาลนี้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานดังกล่าวเพื่อคัดสรรคณาจารย์ผู้สอนภาคทฤษฎี และการดูแลภาคการปฏิบัติ รวมทั้งการเลือกสถานประกอบการที่ผู้เรียนจะต้องเข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้มากที่สุด

 

       แนวทางการกำหนดเนื้อหาสาระและโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้

          หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 9 หน่วยกิต (285 ชั่วโมง) ประกอบด้วยรายวิชาทฤษฎี จำนวน 4 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง) และรายวิชาปฏิบัติในหน่วยฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จำนวน 5 หน่วยกิต (225 ชั่วโมง) โดยมีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองพัฒนาการจากการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ (Module)

พัฒนาการสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Sub-PLOs)

1. แนวคิดเรื่องฮาลาล-ฮารอมและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมฮาลาล

อธิบายความรู้ความเข้าใจหลักการด้านฮาลาลและฮารอมในอิสลามได้อย่างถูกต้อง

2. องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบกิจการฮาลาลขององค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

สามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ด้านฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ

3. การจัดการมาตรฐานและกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล

สามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล และสามารถให้คำแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานฮาลาลในสถานประกอบการได้

4. การจัดการองค์กรและระบบเอกสารในการขอใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาล

 

สามารถจัดการเอกสารเพื่อขอใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาลได้ และสามารถนำองค์ความรู้ไปจัดการองค์กรหรือสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล

5. การตลาดฮาลาล และธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศ

มีความรู้เกี่ยวกับด้านการตลาดฮาลาลทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงสามารถประกอบธุรกิจฮาลาลระหว่างประเทศและการนำเข้า-ส่งออกได้

6. จรรยาบรรณและทักษะการปฏิบัติงานของการจัดการระบบกิจการฮาลาล

แสดงออกถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมให้บริการที่ใส่ใจและสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพที่ดีที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลได้

ภาคปฏิบัติ

 

การฝึกปฏิบัติจริงในด้านการตรวจสอบ การควบคุม กำกับดูแล และการให้คำปรึกษา ณ  สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติในด้านเอกสารการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล ณ  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

สามารถปฏิบัติงานจริงในด้านการตรวจสอบ ควบคุม ในกระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาล รวมทั้ง ให้คำปรึกษา และกำกับดูแล ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานฮาลาลในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตามวิถีฮาลาล

    
 ที่ปรึกษาหลักสูตร
 รองศาสตราจารย์ ดร. อิสมาแอ อาลี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 
 อาจารย์ ไพศาล พรหมยงค์
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อัสมัน แตอาลี
ASST. PROF. DR.ASMAN TAEALI
> 2013 Ph.D (fiqh and Usul Fiqh) International Islamic University Malaysia, Malaysia
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  กฏหมายอิสลาม(ชารีอะฮ์)/ฮาลาล คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี
(ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล)
 รองศาสตราจารย์. ดร. สันทัด วิเชียรโชติ
ASSOC. PROF. DR.SANTAD WICHIENCHOT
>2005 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Thailand
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. หาดใหญ่
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร, ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
 ดร. วันอามีนา บอสตัน อลี
DR.WANAMINA ฺBOSTON ALI
 > 2017 Ph.D (Doctor of Business Administration) Victoria University, Australia
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การจัดการธุรกิจ/ การจัดการไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ)
 อาจารย์อริศ หัสมา
Aris Hassama
 
 > 2011 M.E (Economics) International Islamic University Malaysia, Malaysia
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  เศรษฐศาสตร์อิสลาม/ การกำกับดูแลองค์กรอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

มะรอซี ลีเมาะmarosee.l@psu.ac.th
 082 273 0548

กำหนดการ
หลักสูตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นพิเศษ 2


7 - 21 มิถุนายน 2567

เปิดรับสมัคร

1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567

เรียนภาคทฤษฎีรูปแบบ Online

7 - 22 สิงหาคม 2667

เรียนภาคทฤษฎี และห้องปฏิบัติการ ณ ม.อ.หาดใหญ่

26 สิงหาคม - 24 กันยายน 2567

เรียนภาคปฏิบัติ ณ สกอจ.สมุทรปราการ