ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
+66 74 9292
halinst.psu@gmail.com

Exhibition floor plan

World Halal Products Exhibition & Conference 2023

การแสดงสินค้า » ผังงานแสดงสินค้า

รายชื่อผู้ประกอบการ(ยืนยันสิทธิ์แล้ว)|

Exhibitors List