กำหนดการ
งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2562 (World HAPEX 2019)
วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาคาร Conference Hall
Conference room 1
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 16.30 กิจกรรมเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์
Conference room 2
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางเครื่องมือแพทย์ ฮาลาล” (Halal Medical Innovation Products) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
โดย 1. ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
2. ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี
3. เภสัชกรอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด
4. คุณอับดลอาซีด หนิมุสา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
Meeting room 1
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 ระดมความคิดเห็นเรื่อง การจัดทำแนวปฏิบัติการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม
โดย สถาบันฮาลาลร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)
Business Matching Zone
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching Activity
   
อาคาร Convention Hall
Main stage
13.30 – 14.00 ลงทะเบียน
14.00 – 14.07 ชมวิดีทัศน์แนะนำสถาบันฮาลาล
14.07 – 14.17 การแสดงชุด “สลาแต รูเมาะฮ์ กีตอ”
14.17 – 14.23 พิธีแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล (MOU)
14.23 – 14.45 การปาฐกถาพิเศษ “ฮาลาลนวัตวิถี เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก”โดย คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟ
14.45 – 14.55 การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
14.55 – 15.15 กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสงขลา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
15.15 – 15.25 กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.25 – 15.35 กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล
15.35 – 15.45 กล่าวโอวาทและขอพร (ดุอาอฺ) โดย ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี (ผู้แทนจุฬาราชมนตรี)
15.45 – 15.55 ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน โดย ผู้แทนนายกรัฐมนตรี
15.55 – 16.00 ประธานและผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมทำพิธีเปิดงาน
16.00 – 16.05 มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธีเปิดงาน
16.05 – 16.15 ผู้มีเกียรติหน่วยงานต่างๆ ร่วมถ่ายภาพหมู่บนเวที
16.15 – 16.25 ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ร่วมเยี่ยมชมบูธ
16.25 – 18.00 น เสวนาพหุวัฒนาธรรมหัวข้อ “ความงดงาม มิตรภาพ และโลกของเรา” โดย
1. พระครูธีรสุตคุณ ขุนอักษร เจ้าคณะอำเภอจะนะ
2. ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนัก จุฬาราชมนตรี
3. ศจ. โมเสส เลิสพฤทธิพร ประธานคริสเตียนกลาง จ.สงขลา
ผู้ดำเนินรายการ : คุณวุฒิ หมัดอาด้ำ นักวิชาการอิสระ
17.30 – 20.30 กิจกรรมบนเวที
   
11.00 – 21.30 แสดงสินค้าอาหาร และบริการฮาลาล

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562
อาคาร Conference Hall
Conference room 1
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 12.30 – ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ตลาดฮาลาล”
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
– เสวนาเรื่อง “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับบทบาทผู้ประกอบการฮาลาล” 5 ท่าน วิทยากร โดย
1. ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงตายาย จ.สงขลา
2. ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกล้วย จ.ปัตตานี
3. ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จ.สตูล
4. ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จ.นราธิวาส
5. ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน จ.ยะลา
ผู้ดำเนินรายการ นางมารีณี สลำหมาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
Activities room 1
09.00 – 09.30 ลงทะเบียน
09.30 – 16.00 กิจกรรม Halal Knowledge Activity
Business Matching Zone
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching Activity
   
อาคาร Convention Hall
Main stage
11.00 – 15.30 กิจกรรมบนเวที
13.00 – 13.20 การแสดงขับร้องอนาชีด
13.20 – 14.20 เสวนาท่องเที่ยวนวัตวิถี หัวข้อ “ชวนคุย ชวนคิด พัมนาธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาล”
14.20 – 14.40 การแสดงขับร้องอนาชีด
14.40 – 16.00 การแข่งขัน HAPEX Tea Tarik Champion 2019 “ชาชัก แชมป์เปี้ยน 2019”
17.00 – 18.00 การบรรยาย หัวข้อ “ชี้ช่องรวยด้วย E-Commerce เปิดโลกการค้า SMEs”
19.00 – 20.30 บรรยายธรรมในหัวข้อ “เปิดโลกฮาลาล”
โดย อ.ไพศาล พรมยงค์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
   
11.00 – 21.30 แสดงสินค้าอาหาร และบริการฮาลาล

อาคาร Conference Hall
Conference room 1
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 16.30 สัมมนา Halal Money Day
โดยเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย และ สมาคมธุรกิจการค้าการลงทุนฮาลาลอาเซียน”
Conference room 2
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 16.30 การประชุมสัมมนาสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้หัวข้อ “การจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์
โดย ผู้แทนสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
Activities room 1
09.00 – 09.30 ลงทะเบียน
09.30 – 16.00 กิจกรรม Halal Knowledge Activity
   
อาคาร Convention Hall
Main stage
11.00 – 13.00 กิจกรรมบนเวที
12.00 – 12.10 การแสดงปันจักสีลัต
13.00 – 13.30 กิจกรรมสาธิตการชงการแฟ D’Oasis Cafe’
14.00 – 16.30 การแข่งขัน HAPEX Creative Barista Challenge 2019
16.30 – 17.30 กิจกรรม Live Show บังฮาซันอาหารทะเลตากแห้งจังหวัดสตูล
16.30 – 17.30 การบรรยาย “เตรียมธุรกิจ ติดอาวุธสู่ Modern Trade”
19.00 – 20.30 บรรยายธรรมในหัวข้อ “ปอเนาะวิถี กับการพัฒนาชีวิต”
โดย บาบอฮัจญีซอแหละ เต๊ะเบ็ญยูโซ๊ะ สถาบันปอเนาะอะฮ์มาดียะห์
   
11.00 – 21.30 แสดงสินค้าอาหาร และบริการฮาลาล

อาคาร Conference Hall
Conference room 1
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.30 – 12.30 การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การเลี้ยงแพะจากนวัตวิถีฮาลาล สู่ตลาดโลก”
โดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
2. คุณอัคระ ธิติถาวร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ปี 2551 และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2559
3. คุณต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ – แกะเขต 9
4. คุณมูฮำมัดกาแมล เจะมะ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ปี 2561
5. คุณอนาวิน เปาะซู เจ้าของ F&D Farm
ผู้ดำเนินการเสวนา : อาจารย์สมนึก สอนนอก อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Conference room 2
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านฮาลาล ครั้งที่ 3 (3rd HAPEX SMART TALENT 2019)
Activities room 1
09.00 – 09.30 ลงทะเบียน
09.30 – 16.00 กิจกรรม Halal Knowledge Activity
   
อาคาร Convention Hall
Main stage
11.00 – 13.30 กิจกรรมบนเวที
12.00 – 12.10 การแสดงยิงธนู
13.30 – 15.30 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านฮาลาล ครั้งที่ 3 (3rd HAPEX SMART TALENT 2019)
15.30 – 16.00 สาธิตการทำอาหาร “ศิลปะบนจานอาหาร เล่าเรื่องอาหารอย่างไรให้น่ากิน”
15.30 – 18.00 การแข่งขัน “HAPEX TOP CHEF 2019”
19.00 – 20.30 บรรยายธรรมในหัวข้อ “วิถีแห่งความสุข”
โดย อ.มุรีด ทิมะเสน นักวิชาการอิสลาม มูลนิธิรอฟฮาน
   
11.00 – 21.30 แสดงสินค้าอาหาร และบริการฮาลาล