sponsorship


  1. ขั้นตอนในการสมัครสนับสนุนงาน
  • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสนับสนุนงาน (กรอกข้อมูลสมบูรณ์และมีลายเซ็นของผู้สมัคร)
  • ส่งแบบฟอร์มสนับสนุนงาน พร้อมหลักฐาน การสมัคร ทางอีเมล์  halinst.psu@gmail.com
   ระบุชื่อเรื่อง [ส่งใบสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า HAPEX2017] หรือ สมัครด้วยตัวเอง ณ สถาบันฮาลาล วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ สถาบันฮาลาล วิทยาเขตปัตตานี

   • แบบฟอร์มสนับสนุนงาน ­­­­­­­­   1  ฉบับ
   • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1  ฉบับ
   • สำเนาใบรับรองกลุ่มของธุรกิจ/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 1  ฉบับ
   • รูปถ่ายสินค้าและบริการที่จะจำหน่าย พร้อมทั้งตัวอย่างรูปแบบการจัดคูหา
    ไม่เกิน 10 ภาพ
  • ทีมงานขายคูหา จะพิจารณาคัดเลือก และยืนยันผลตอบรับ/ปฎิเสธ ภายใน 3 วัน
  • ชำระเงิน ภายใน 7 วัน หลังแจ้งผล
  • ส่งสลิปโอนเงินถ่ายเอกสาร (ให้ระบุโซน เเละชื่อในสลิป) 1 ฉบับ
  1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า
  • ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หรือบริการเคยร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสถาบันฮาลาล ทั้งในรูปแบบการสัมมนา การขอคำปรึกษา การออกคูหาทั้งในและต่างประเทศ
  • ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเครื่องหมายฮาลาล ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น อย. ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมไม่คลุมเครือ
  • กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลปลอม หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ เช่น วันหมดอายุ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการออกคูหา
  • บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นและทันสมัย
  • คูหาเครื่องแต่งกาย ต้องนำเสนอและจำหน่ายที่ไม่ผิดหลักการศาสนาอิสลาม
  • ธุรกิจบริการฮาลาล เช่น ทัวร์ โรงแรม ธนาคาร ประกันภัย การบริการต้องสอดคล้องกับวิถีมุสลิมและไม่ผิดหลักการศาสนาอิสลาม
  • คูหาอาหารปรุงสด เครื่องปรุง วัตถุดิบและส่วนผสม ต้องฮาลาล สะอาด และถูกหลักอนามัย สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สัมพัสกับอาหารต้องไม่ใช้วัสดุจากโฟม บรรขุภัณฑ์ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การนำเสนอการออกแบบและตกแต่งคูหามีความโดดเด่นและทันสมัย
  • การเสนอราคา ต้องมีการระบุราคาชัดเจน
  • ไม่อนุญาติแสดงหรือจำหน่ายเฉพาะสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ระบุในแบบฟอร์มสนับสนุนงาน
 • ผู้สนับสนุน
  โซน หมายเลข ขนาด ตารางเมตร ราคา (บาท)
  S S1-S4 3×6 m 18 25,000
  S S5-S8 6×6 m 36 50,000
  S S9- S10 2×6 m 12 15,000
  S S11-S12 4×6 m 24 30,000

  สิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุน

  1. คูหาสําหรับจัดแสดงสินค้าหรือประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือบริษัท จํานวน 1 คูหา
  2. โลโก้หน่วยงานหรือบริษัทบนเวทีการจัดงานเวทีหลัก เเละซุ้มทางเข้า
  3. ได้รับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน